Người bán thì hồn nhiên bán, người ăn thì hồn nhiên ăn như chẳng có gì xảy ra.

Hãy chia sẽ để cảnh báo mọi người nhé