1/7/2016 Việt Nam sẽ chính thức áp dụng chế tài này! Chỉ cần cấu thành hình thức là sẽ đủ điều kiện xử tù!

Hãy chia sẽ để nhiều người được biết nhé!