Muốn chín nhanh để đáp ứng nhu cầu thị trường thì phải nhúng hóa chất thôi!

Chia sẽ để cùng phòng tránh nhé!