Chả lụa càng giòn, càng dai. Hãy coi chừng!

Hãy chia sẽ để phòng tránh nhé