Tôm có đuôi bung ra thì 99% là tôm bị bơm tăng trọng.