Bạn có thể chữa được tất cả căn bệnh nếu vẫy tay 2000 lần mỗi ngày